Chini Poita Comenti

Chini

Su nòmini de chini si pigat s’incuru de custu traballu est postu asuta de su tìtulu de custu giassu. Est su chi tenit sa càrriga de Cordinadori de su Boddeu Scientìficu de s’Acadèmia de su Sardu onlus, assòtziu chi persighit su bilinguismu italianu-sardu in Sardìnnia cun su traballu boluntàriu de is sòtzius in fainas de polìtica linguìstica e de stùdiu de ainas scientìficas arrelatadas a sa lìngua.

Poita

Poita ca sa majoria de is fueddàrius chi nci funt giai de diora portant a fitianu sceti una lista de fueddus allobaus “a unu a unu”. Lista de fueddus chi a bortas serbint sceti a fai su càrchidu de is fràsias italianas fueddu po fueddu (un’esempru de custa cosa fait a ddu biri meda in su de G. Casciu italianu-sardu). Finsas su de A. Rubattu e su sardu-italianu de G. Melis Onnis, chi puru funt arricus meda de fueddus, no faint àteru po su prus che a donai una lista de fueddus sardus chi “prus o mancu” currespundint a su fueddu italianu lematisau alfabeticamenti.
De cust’àndala si•ndi spicigat sceti su de M. Puddu, chi assumancu tenit sa bisura de “ditzionàriu” (mancai monolìngua), giai ca est prus arricu de esemprus de comenti is fueddus funt impreaus me is fràsias cumpridas. Sa farta de su Puddu est ca custus esemprus funt unu pagu ghetaus apari allistaus apustis e de sighida, sena ddus fai currespundi de manera crara a is sentidus diferentis de is fueddus chi intamis s’agatant me is disciniduras in conca a su lema; sena contai ca funt inditaus che a lema totu is bariedadis fonèticas de dònnia fueddu, cun o sena discinidura sena intzimia pretzisa, aici comenti dd’acucat.

Comenti

Su fueddàriu italianu-sardu de fundòriu chi custu giassu iat a bolli amostai est fatu a custa manera: is lemas italianus allistaus funt is 9.960 fueddus prus imperaus oindii, bogaus aforas de s’ùrtimu traballu de su linguista famau Tullio De Mauro, su NVdB (Nuovo vocabolario di base della lingua italiana) bessiu su 23 de mesi•de•idas de su 2016 in Internazionale, chi arregollit pagu prus de 5.000 fueddus classificaus che fondamentali (FO) (2.031) e di alto uso (AU) (3.016) chi coberint su 92% de is atopus de unu corpus de casi 19 millionis de fueddus scritus e chistionaus in dònnia arratza de sètiu (imprenta, sagìstica, literadura, spetàculu, arretza, fueddau arregistrau), prus àterus 2.222 fueddus di alta disponibilità (AD) pigaus de su primu VdB de su 1980 e fatus averiguai de una truma de studiantis universitàrius; custus 7.269 fueddus de su NVdB funt integraus de àterus 2.691 chi su fueddàriu essentziali Devoto Oli minore (Le Monnier 2013) cunsiderat parti aicetotu de su lessico di base (giai totu custus fueddus funt classificaus che a comuni [CO] in su NVdB). In su lema italianu ant a essi postus totu is sentidus (accezioni) e is impreus (locuzioni) fitianus cun sa tradusidura in sardu de is cuntzetus chi cussus fueddus o espressadas portant, e no de is fueddus “unu po unu” sceti. Est po cussu chi s’at a agatai “logu de monti” po zona montuosa, ca aici naraus in sardu, e est po cussu chi po sa ZTL no s’at a agatai un’espressada comenti “zona a tràficu limitau” ma un’àtera comenti “tretu a trastìgiu arregulau” chi assumancu portat fueddus sardus sinzillus. In prus, cosa de importu chi perunu fueddàriu sardu tenit, s’at a agatai s’impreu de is verbus cun is balentzas (argomenti) insoru: est a nai, cantus e calis cumplementus arreit dònnia verbu, e cun cali prepositzioni funt espressaus cussus cumplementus (po nai, andare in macchina in sardu est “andai a màchina”; e s’ant a agatai is prepositzionis chi arreint is agetivus (po nai, zoppo da una gamba in sardu est “tzopu a una camba); e at a fai a agatai tambeni cali est s’impreu de su nùmeru de is nòminis (po nai, a pranzo abbiamo zucchine (plurali) in sardu est “a prandi teneus crocoriga” (singulari).
Is fueddus sardus chi tradusint is lemas italianus ant a portai unu liòngiu a sa parti de su fueddàriu monolìngua aundi at a fai a nd’intendi sa pronùntzia puru (càstia asuta).
Is fueddus italianus s’ant a podi castiai sighendi is liòngius sinnaus in is pàginas de sa lista alfabètica (colunna a manu manca) chi ddus inditat totus giai de imoi.

Su fueddàriu sardu monolìngua intamis at a amostai is disciniduras in sardu etotu de totu is fueddus sardus chi ant a cumparri in sa parti italianu-sardu; a primìtziu, a costau de dònnia lema, nci at a essi sa trascridura fonètica a caràteri IPA [tsa’kað e ‘ɣɔŋka] e su sinnali de unu file àudiu, che a custu chi ant a amostai su chi unu fueddàriu on-line est pretzisu chi tengat: sa pronùntzia. Crachendi•nci asuba at a fai a intendi su fueddu lìgiu in campidanesu standardisau, arregistrau de su curadori in su giassu de pronùntzias Forvo e de inguni scarrigau in custu fueddàriu.
Is fueddus sardus aici spricaus s’ant a podi castiai sighendi is liòngius sinnaus siat me is boxis de su fueddàriu italianu-sardu siat in is pàginas de sa lista alfabètica de is fueddus (colunna a manu dereta) anca ant a cumparri a pagu a pagu comenti ant a bessiri in su fueddàriu italianu-sardu. Custu poita ca mai ant fatu perunu stùdiu po stabilessi sa frecuèntzia de impreu de su lèssicu sardu; insandus su chi si bolit fai iat a essi puru su primu sperimentu chi at a serbiri po incarrerai unu traballu a tipu su chi at portau a fai su NVdB de sa lìngua italiana. Siat is fueddus tradusidoris de is lemas italianus (assumancu de is primus 5000) e siat is fueddus impreaus me is disciniduras de is lemas sardus difatis funt giai de imoi (o dd’ant a essi in d-unu benidori de bilinguismu perfetu) fueddus de impreu fitianu chi ant a podi duncas criai su lèssicu de fundòriu de su sardu campidanesu (sighendi s’esempru de is fueddus “Oxford 3000™” de s’Oxford Advanced Learner’s Dictionary de sa lìngua ingresa).

S’idea est ca siat pretzisu a agatai totu custas cosas in d•unu fueddàriu beni fatu po sa scola: ca po imparai a is pipius una lìngua chi est agiumai morendi•sì nci bolint esemprus cumprius fatus cun su sardu “beru”, chi no boleus chi su sardu de cras siat tambeni de prus unu dialetu de s’italianu.

Chi bolis, fait a ponni unu cumentu

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s