Mom – Mu

Italiano Sardu
momento sm
monaca sf
monaco sm
monarchia sf
monarchico ag sm
monastero sm
mondano ag sm
mondiale ag
mondo 2 sm
monello sm
moneta sf
monetario ag
monitor sm
monologo sm
monopolio sm
monotono ag
montaggio sm
montagna sf
montano ag
montare vt vi vip
montatura sf
monte sm
montuoso ag
monumentale ag
monumento sm
moquette sf
mora 1 sf
mora 3 sf
morale ag sf
moralità sf
morbido ag sm
morbillo sm
morboso ag
mordere vt
moribondo ag sm
morire vi
mormorare vt vi
moro 1 ag
morsa sf
morsicare vt
morso sm
mortadella sf
mortale ag sm
mortalità sf
morte sf
mortificare vt vr
mortificazione sf
morto ag sm
mosaico 2 sm
mosca sf
moscerino sm
moschea sf
mossa sf
mostarda sf
mostra sf
mostrare vt vr
mostro sm
mostruoso ag
motel sm
motivare vt vr
motivazione sf
motivo sm
moto 1 sm
moto 2 sf
motocicletta sf
motociclismo sm
motociclista smf
motore ag sm
motorino sm
motoscafo sm
motto sm
mousse sf
movimentare vt
movimento sm
mozione 2 sf
mozzarella sf
mucca sf
mucchio sm
muffa sf
muggire vi
muggito sm
mugnaio sm
mugolare vi
mulino / molino sm
mulo sm
multa sf
multare vt
multicolore ag
multinazionale ag
multiplo ag sm
multipresa sf
mummia sf
mungere vt
municipio sm
munire vt vr
munizione sf
muovere vt vi vip
muraglia sf
murare vt vi vr
muratore sm
muro sm
muschio / musco sm
muscolare ag
muscolo sm
museo sm
musica sf
musicale ag
musicista smf
muso sm
musulmano / mussulmano ag sm
muta sf
mutamento sm
mutanda sf
mutandina sf
mutare vt vip
mutazione sf
mutilare vt
mutilato ag sm
muto ag sm
mutua sf
mutuo 2 sm