I – Im

Italiano Sardu
i / I sf/m
i art
icona sf
ics sf/m
idea sf
ideale ag sm
idealmente av
ideare vt
identico ag
identificare vt vr
identificazione sf
identità sf
ideologia sf
ideologico ag
idiota ag smf
idiozia sf
idolo sm
idoneo ag
idraulico ag sm
idrico ag
idrogeno sm
iella sf
ieri av sm
igiene sf
igienico ag
ignobile ag
ignorante ag smf
ignoranza sf
ignorare vt vr
ignoto ag sm
il art
illecito ag sm
illegale ag
illegalità sf
illegittimo ag
illimitato ag
illogico ag
illudere vt vr
illuminare vt vip
illuminato ag
illuminazione sf
illusione sf
illuso ag sm
illustrare vt
illustrato ag
illustrazione sf
illustre ag
imballaggio sm
imballare 1 vt
imbarazzante ag
imbarazzare vt vip
imbarazzato ag
imbarazzo sm
imbarcare vt vr
imbarcazione sf
imbattersi vip
imbattibile ag
imbecille ag smf
imbiancare vt vi vr
imbianchino sm
imboccare vt vi
imbottigliare vt vr
imbottire vt vr
imbottito ag
imbottitura sf
imbrogliare vt vr
imbroglio sm
imbroglione sm
imbuto sm
imitare vt
imitatore sm
imitazione sf
immaginare vt
immaginario ag sm
immaginazione sf
immagine sf
immaturo ag sm
immediatamente av
immediato ag
immensità sf
immenso ag
immergere vt vr
immersione sf
immettere vt vi/vip vr
immigrare vi
immigrato ag sm
immigrazione sf
imminente ag
immobile ag sm
immobiliare ag
immobilità sf
immobilizzare vt
immondizia sf
immorale ag
immoralità sf
immortale ag smf
immortalità sf
immune ag
immunità sf
immutabile ag
immutato ag
impacchettare vt
impacciato ag
impaccio sm
impacco sm
impadronirsi vr
impalcatura sf
impallidire vi
imparare vt
imparziale ag
impassibile ag
impastare vt
impasto sm
impatto sm
impaurire vt vi/vip
impaziente ag
impazienza sf
impazzire vi
impedire vt
impegnare vt vr
impegnativo ag
impegnato ag
impegno sm
imperare vt
imperatore sm
imperatrice sf
impercettibile ag
imperfetto sm
imperfezione sf
imperiale ag smf
impermeabile ag sm
impero / imperio sm
impeto sm
impetuoso ag
impianto sm
impiastro sm
impiccare vt vr
impicciare vt vr
impiccio sm
impiegare vt vr
impiegato ag sm
impiego sm
impigliare vt vip
implicare vt
implicito ag
imponente ag
imporre vt vip vr
importante ag sm
importanza sm
importare vt vi vi.imp
importazione sf
importo sm
impossessarsi vip
impossibile ag sm
impossibilità sf
imposta 1 sf
imposta 2 sf
impostare 1 vt vr
impostare 2 vt
impostazione 1 sf
impostore sm
impotente ag sm
impotenza sf
imprecisione sf
impreciso ag
imprenditore sm
impreparato ag
impresa sf
impressionante ag
impressionare vt vip
impressione sf
imprestare vt
imprevedibile ag
imprevisto ag sm
imprigionare vt
imprimere vt vip
improbabile ag
impronta sf
improprio ag
improvvisamente av
improvvisare ct vr
improvviso ag sm
imprudente ag smf
imprudenza sf
impugnare 1 vt
impulsivo ag sm
impulso sm
imputare vt
imputata sf
imputato sm