Posts Tagged: srd mono

camba

camba   nf càm.ba – [‘kamba] ≅ cama ◊ 1 arremu de bàsciu de s’òmini ¤ movi is c.s chi bolis fai tretu ¶ ESP segai is c.s a unu (dd’arruinai, ddu sderrui) ¤ stai, s’arrei in c.s (strantaxu) ¤ ponni c. (nau de cosa de papai, donai sustàntzia) ¤

camba

camba   nf càm.ba – [‘kamba] ≅ cama ◊ 1 arremu de bàsciu de s’òmini ¤ movi is c.s chi bolis fai tretu ¶ ESP segai is c.s a unu (dd’arruinai, ddu sderrui) ¤ stai, s’arrei in c.s (strantaxu) ¤ ponni c. (nau de cosa de papai, donai sustàntzia) ¤

éspuru

éspuru   nm é.spu.ru – [‘espuɾu] ≅ ésperu, gésperu, péparu, péperu, pésperu, pìsperu, vésperu, véspuru, vìspera f ◊ 1 merii innantis, pruschetotu de una festa ¤ candu si faiat su pani, su é. tocàt a apariciai sa linna ¤ su é. de Paschixedda ¤

éspuru

éspuru   nm é.spu.ru – [‘espuɾu] ≅ ésperu, gésperu, péparu, péperu, pésperu, pìsperu, vésperu, véspuru, vìspera f ◊ 1 merii innantis, pruschetotu de una festa ¤ candu si faiat su pani, su é. tocàt a apariciai sa linna ¤ su é. de Paschixedda ¤

zou

zou nm dzò.u – [‘dzɔu] ≅ zoo ◊ 1 giardinu zològicu, logu serrau aundi si ponint animalis arestis po ddus amostai

zou

zou nm dzò.u – [‘dzɔu] ≅ zoo ◊ 1 giardinu zològicu, logu serrau aundi si ponint animalis arestis po ddus amostai

zologia

zologia nf dzo.lo.gì.a – [dzolo’dʒia] ≅ zoologia, zoolozia ◊ 1 campu de sa biologia chi stùdiat is animalis

zologia

zologia nf dzo.lo.gì.a – [dzolo’dʒia] ≅ zoologia, zoolozia ◊ 1 campu de sa biologia chi stùdiat is animalis

tzucurera

tzucurera nf tsu.cu.rè.ra – [tsuku’ɾɛɾa] ◊ strexu po allogai e portai in sa mesa su tzùcuru

tzucurera

tzucurera nf tsu.cu.rè.ra – [tsuku’ɾɛɾa] ◊ strexu po allogai e portai in sa mesa su tzùcuru

supera

supera nf su.pè.ra – [su’pɛɾa] ◊ strexu mannu cun cobertori po portai sa supa in sa mesa

supera

supera nf su.pè.ra – [su’pɛɾa] ◊ strexu mannu cun cobertori po portai sa supa in sa mesa